Kırıkkale,Türkiye
0531 914 59 64

Kategori: İslâm Âlimleri ve Şeyhleri

İmam Muhammed bin İdrîs Şafiî Hazretleri

0 İmam Muhammed bin İdrîs Şafiî Hazretleri Ehl-i sünnetin amelde dört hak mezhebinden biri olan, Şafiî mezhebinin imâmı. İsmi Muhammed olup, nesebi şöyledir: Muhammed bin İdrîs bin Abbâs bin Osman bin Şafi’ bin Sâib bin Ubeyd bin Abdülyezîd bin Hâşim bin Müttalib bin Abdümenâfdır. Künyesi, Ebû Abdullah’dır. Soyu Kureyş kabilesinden olup, hem anne, hem de…
Devamı

✎ Konuyu şununla paylaş:

İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe El-Nûmân Hazretleri

0 Sana ihtiyaç arz eden kimseyi kırma Lokman Hekim Tâbiînden. İslâm âleminde Eshâb-ı kirâmdan sonra yetişen evliyânın ve âlimlerin en büyüklerinden. Ehl-i sünnetin reisi ve Hanefî mezhebinin kurucusudur. İsmi, Nûmân bin Sâbit bin Zûtâ’dır. Ebû Hanîfe künyesiyle ve İmâm-ı A’zam lakabıyla meşhûr olmuştur. Kûfe’de doğduğu için Kûfî nisbesiyle bilinir. 699 (H.80) senesinde Kûfe’de doğdu, 767…
Devamı

✎ Konuyu şununla paylaş:

Muhammed Behâuddîn Şâh-ı Nakşibend Hazretleri

0 Hazreti Muhammed Behâuddîn Şâh-ı Nakşibendî el-Buhârî (Kuddise Sirruh) Uzunca boylu, buğday tenli, gökçek yüzlüydü. Sakalı büyükçe boynu uzuncaydı. Boynu nur gibi parlardı. Mehabetliydi. Tatlı dilli ve güzel sözlüydü. Halk içinde bulunduğu sırada bile gönlü Hakk ile meşguldü. Türk illerinin saygın mürşidiydi.   Şâh-ı Nakşbend ve Nakşilik Şâh-ı Nakşbend hazretleri, kendisine kadar “Hâcegân Yolu” olarak…
Devamı

✎ Konuyu şununla paylaş:

Ahmed Er-Rifâi Hazretleri

0 Sana ihtiyaç arz eden kimseyi kırma Lokman Hekim Sözleri Evliyânın büyüklerinden. “Vilâyet-i Uzmâ” sahibi, dörtler diye isimlendirilen kutublardan biridir. Peygamber efendimizin ( aleyhisselâm ) soyundan olup, seyyiddir. İsmi, Ahmed bin Sultân Ali bin Yahyâ bin Sabit bin Ebü’l-Fevârîs Hazım Ali bin Ahmed Murtezâ bin Ali İşbilî bin Rüfâe Hasen bin Mehdî bin Muhammed bin…
Devamı

✎ Konuyu şununla paylaş:

Ali Ramiteni Hazretleri

0 Sana ihtiyaç arz eden kimseyi kırma Lokman Hekim Sözleri İslâm âlimlerinin büyüklerinden. “Hâce Azîzân” ve “Pîr-i Nessâc” isimleri ile meşhûrdur. Mahmûd-i İncirfagnevî’nin talebesidir. Buhârâ’ya onbeş kilometre olan Râmiten köyünde doğdu. Râmiten’de ilim tahsiline başladı. Çok kısa zamanda ilim yolunda mertebeler katetti. O devrin en büyük âlimi olan Hâce Mahmûd-i İncirfagnevî’nin derslerine büyük bir aşkla…
Devamı

✎ Konuyu şununla paylaş:

Nureddin Berifkâni Hazretleri

0 Nureddin Berifkâni Hazretleri Irak evliyâsından. İsmi Nûreddîn bin Abdülcebbâr’dır. 1789 (H.1205) târihinde Berîfkan köyünde doğdu. 1850 (H.1268) târihinde vefât etti. Nûreddîn Berîfkânî iyi bir âile terbiyesi gördü. Önce Kur’ân-ı kerîmi hatmetti. Sonra fazîlet sâhibi birçok âlimden ilim öğrendi. Mevlânâ Yahyâ Mervezî, Şeyh Mûsulî bunlardandır. Zâhirî ilimlerde yükseldikten sonra mânevî ilimlerde de olgunlaşmak isteyen Şeyh…
Devamı

✎ Konuyu şununla paylaş:

Mevlâna Halid-i Bağdadi Hazretleri

0 Mevlâna Halid-i Bağdadi Hazretleri Evliyânın en büyüklerinden. İslâm bilgilerinin mütehassısı, insanlara doğru yolu göstererek, hakîkî saadete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” ismi verilen âlimler ve velîler zincirinin yirmidokuzuncusudur. Asrının müceddidi idi. İsmi, Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî Osmânî olup, lakabı Ziyâüddîn’dir. Hazret-i Osman bin Affân soyundandır. Annesinin soyu ise Hazret-i Ali’ye ulaşır. Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî, 1192…
Devamı

✎ Konuyu şununla paylaş:

Ebü’l Hasan Eşari Hazretleri

0 Ebü’l Hasan Eşari Hazretleri Ehl-i sünnetin iki itikad imamından biridir. İsmi, Ali bin İsmail’dir. Künyesi, Ebu’l-Hasen’dir. 260 veya 266 (m. 879) senesinde Basra’da doğdu. 324 veya 330 (m. 941) da Bağdat’ta vefat etti. Basra kapısı ile Kerh arasındaki kabristana defnedildi. Soyu, Eshab-ı kiramdan büyük bir sahabeye dayanmakta olup, şeceresi şöyledir: Ali bin İsmail bin…
Devamı

✎ Konuyu şununla paylaş:

Muhyiddin-i İbn Arabi Hazretleri

0 Muhyiddin-i İbn Arabi Hazretleri Evliyânın büyüklerinden. Sofiyye-i âliyyedendir. Adı, künyesi ve sıfatı ile birlikte Şeyh-i Ekber Ebû Bekr-i Muhammed bin Ali’dir. Ebû Bekr İbn-i Arabî ismi ile de meşhûrdur. 560 (m. 1165)’da, Endülüs’de Mürsiye kasabasında doğdu. Müctehid idi. Nakil ettiği bilgilerin hepsi birer vesîkadır. Devlet ve mevki sahiblerinden gelen hediyelerin hepsini fakirlere dağıtırdı. Beşyüzden…
Devamı

✎ Konuyu şununla paylaş:

İmam-ı Muhammed Gazali Hazretleri

0 İmam-ı Muhammed Gazali Hazretleri İslam âlimlerinin en büyüklerindendir. İsmi Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmed’dir. Künyesi Ebu Hâmid, lakabı Huccet-ül-İslam ve Zeyneddin’dir. Gazali nisbesiyle meşhurdur. Müctehiddi. İctihadı, Şafii mezhebine uygun oldu. İran’ın Tus şehrinin Gazal kasabasında 1058 (h.450) yılında doğdu. Babası fakir ve salih bir zattı. Âlimlerin sohbetlerinden hiç ayrılmazdı. Elinden geldiği kadar,…
Devamı

✎ Konuyu şununla paylaş: